យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” លេខរៀងទី ២០


យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” លេខរៀងទី ២០ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ!

អរគុណ និងជូនពរបងប្អូនកូនក្មួយយុវជន សមាជិកសមាជិការ គណបក្សប្រជាជន ខេត្តកំពង់ធំ ទាំងអស់គ្នា!