ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការគឺជាតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់របស់ស្ថាប័នតុលាការ


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព បានបញ្ជាក់ថា៖ «ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនាព្រឹកនេះ គឺជាតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់របស់ស្ថាប័នតុលាការ ពុំមាននរណាអាចជ្រៀតជ្រែក លើអំណាចនេះបានទេ! ដូចដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថា ករណីនេះជារឿងបុគ្គលមិនមែនជារឿងបក្ស ហើយក៏ជារឿងច្បាប់ដែលមិនមែន ជារឿងនយោបាយនោះទេ!»។