ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី “ពិពិធភាពនៃភាសាខ្មែរ”


ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី “ពិពិធភាពនៃភាសាខ្មែរ” ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។
សិក្ខាសាលារយៈពេលពីរថ្ងៃនេះ មានគោលបំណងរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍភាសាខែ្មរ ទាំងការនិយាយ ការសរសេរការបង្កើតពាក្យដើម្បីបន្តនូវនិរន្តរភាពនិងរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរជាពិសេសគឺការស្វែងរកស្តង់ដារ រួមមួយ ក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់ភាសាខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

P-Chamnan-15-09-2016 (1)

P-Chamnan-15-09-2016 (2)

P-Chamnan-15-09-2016 (3)

P-Chamnan-15-09-2016 (4)