ផ្លូវលេខ ៥៩២ ត្រូវបានពង្រីកធំទូលាយ និងមិនកកស្ទះចរាចរដូចមុនទៀតទេ


ផ្លូវលេខ ៥៩២ ត្រូវបានពង្រីកធំទូលាយ និងមិនកកស្ទះចរាចរដូចមុនទៀតទេ !
បន្ទាប់ពីស្ថាបនាពង្រីកគ្រឹះថ្នល់ និងអ៊ុតកៅស៊ូស្រទាប់ទី១រួច នៅថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងអ៊ុតកៅស៊ូស្រទាប់ទី២ នៅផ្លូវលេខ ៥៩២ ចាប់ពីអតីតរង្វង់មូលទួលគោក ដល់ផ្លូវលេខ ៥៩៨ ។