ពិធីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងអង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសកងទ័ពជេីងគោក ជាមួយក្រុមហ៊ុនអុិចសឹឡិនស៏ឡូជីស្ទីក និង ក្រុមហ៊ុនអូតូម៉ាតា ត្រេឌីង (ខេមបូឌា)


រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ កញ្ញា ២០១៨ ពិធីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងអង្គភាពបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសកងទ័ពជេីងគោក ជាមួយក្រុមហ៊ុនអុិចសឹឡិនស៏ឡូជីស្ទីក(EXCELLENCE LOGISTICS CO.,,LTD)​ និង ក្រុមហ៊ុនអូតូម៉ាតា ត្រេឌីង (ខេមបូឌា)ឯ.ក (AUTOMATA TRADING(CAMBODIA)CO.,LTD) នៅទីតាំងមូលដ្ឋានកងការពារអាកាស ទួលត្រាច ។