សេចក្តីប្រកាសស្តីពី លទ្ធផលនៃការចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន( AIPA) លើកទី៣៩ របស់គណៈប្រតិភូសភានៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា