បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ៩០ មម បន្ថែមទៀត នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ


បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ៩០ មម បន្ថែមទៀត នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានធ្វើឲ្យទឹកក្នុងអាង ត្រពាំងវែង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់កូនក្រៀល ជន់ឡើងកាន់តែខ្លាំង ។ ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ កំពុងដឹកនាំគ្រឿងចក្រដើម្បីទប់ទល់នឹងការហូរច្រោះតួទំនប់ ។