លិខិតចំហរពីក្រុមសភាមតិភាគច្រើន ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនានាលើពិភពលោក


001