ខេត្តប៉ៃលិន និងខេត្តចាន់បុរី បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការងារ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៃការបង្កើតសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា-ថៃ


អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ ស៊ុំ ហៀង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តប៉ៃលិន រួមជាមួយមន្ត្រីជំនាញ អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៃការបង្កើតសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា-ថៃជាមួយខេត្តចាន់បុរី ប្រទេសថៃ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

20-09-2016-2

20-09-2016-3

20-09-2016-4

20-09-2016-5

20-09-2016-1