ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា ដើម្បីពិនិត្យលើ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណ:កម្មាធិការ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា (ប.ស.ប.ក) អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំរបស់គណ:កម្មាធិការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីពិនិត្យលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តរបស់គណៈកម្មាធិការ ក្នុងអំឡុងពេល៤ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីពេលបង្កើតនៅឆ្នាំ២០១២ មក។

21-09-2016-2

21-09-2016-3

21-09-2016-1