ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នឹងប្រឡងរើសសិស្សមន្ត្រី១២០នាក់ ឱ្យចូលរៀននៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលជំនាន់ទី៨


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងថា នឹងរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីរាជការចំនួន១២០នាក់ ឱ្យចូលសិក្សានៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម្រាប់ជំនាន់ទី៨ ឆ្នាំ២០១៨។

សម្រាប់លក្ខខណ្ឌ និងព័ត៌មានលម្អិតអំពីការប្រឡងនេះ សូមលោកអ្នកអាននូវសេចក្ដីលម្អិតក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖