សារាចរស្តីពីការថែរក្សា ការពារបង្គោលព្រំដែនចាស់បោះដោយគណៈកម្មការ កំណត់ព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងកូសាំងស៊ីន នៅមុននិងក្រោយ ទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ១៨៧០


667

668