លោកស្រី ហ៊ី ហៀគមុន្នី អញ្ចើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាព អំពីការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការពង្រឹងភាពអង់អាច របស់ស្រ្តី


លោកស្រី ហ៊ី ហៀគមុន្នី អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពអំពីការលើកកម្ពស់ សមភាពយេនឌ័រ និងការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី ដែលរៀបចំដោយមន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

22-09-2016-3

22-09-2016-1

22-09-2016-2