ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម បន្តចុះជូបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងផ្តល់ប័ណ្ណ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមជូនអតីតយុទ្ធជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីមបន្តចុះជូបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងផ្តល់ប័ណ្ណ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមជូនអតីតយុទ្ធជនខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន ៧៧៥នាក់លើ ៣មុខសញ្ញា និវត្តន៍ជន ជនពិការ និងជនបាត់បង់…..។