ឯកឧត្តម ហោ សារុន អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៍ នៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍


ឯកឧត្តម ហោ សារុន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ អញ្ជើញជាអធិបតី សិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ នៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ នៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

10

13

1110

125