ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ បានផ្តល់ថវិកាចំនួន ២ លានរៀល ជូន ដល់យុវសិស្ស កែវ ភក្តី ជាសិស្សពិការភ្នែក នៅសាលាកុមារពិការភ្នែក កុមារ គ ថ្លង់ កំពង់ចាម


ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ បានផ្តល់ថវិកាចំនួន ២ លានរៀល និងទិញសម្លៀកបំពាក់ រួមទាំង វាលី ជូន ដល់យុវសិស្ស កែវ ភក្តី ជាសិស្សពិការភ្នែក នៅសាលាកុមារពិការភ្នែក កុមារ គ ថ្លង់ កំពង់ចាម អាយុ ២០ ដែលនឹងត្រូវ ទៅចូលរួមប្រឡង ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា I T នៅប្រទេស ឥណ្ឌា ដោយត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី ៧ មក វិញថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ( ០៥ ១១ ២០១៨ )