ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចាកចេញទៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំរិតរដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៣


នៅរសៀលថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចាកចេញទៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំរិតរដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៣ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។
In the afternoon of 11 November 2018, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn departed for Singapore to attend ministerial level meetings in preparation for the 33rd ASEAN Summit and Related Summits from 13 to 15 November 2018.