សូមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តចុះអោយដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងចំពោះពួកគាត់


សូមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តចុះអោយដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងចំពោះពួកគាត់ ហើយត្រូវរាយការណ៍បន្តភ្លាមប្រសិនបើបញ្ហានោះហួសពីសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយតាមថ្នាក់របស់ខ្លួននីមួយៗ។
ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារចុះជួយខេត្តឧត្តរមានជ័យ។