ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សន្តិសុខ-នយោបាយអាស៊ានលើកទី១៨


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សន្តិសុខ-នយោបាយអាស៊ានលើកទី១៨ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៣។ ប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺផ្តោតទៅលើការរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៣ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផេ្សងទៀត។
In the morning of 13 November 2018, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, attended the 18th ASEAN Political-Security Community Council Meeting which was held prior to the 33rd ASEAN Summit in Singapore. The topic of the meeting focuses on the preparation for the 33rd ASEAN Summit and Related Summits.