លោកជំទាវ ឃួន សុដារី បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារខ្លឹមសារសម្រាប់ត្រៀមកិច្ចប្រជុំ សមាជិកសភាស្រ្តី នៃវេទិកាសភាអាសុី-ប៉ាសុីហ្វិក លើកទី២៧


ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាលប្រជុំព្រះវិហារ វិមានរដ្ឋសភា លោកជំទាវ ឃួន សុដារី អនុប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភា និងជាប្រធានក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា នៃអ្នកនយោបាយសភាស្រ្តី បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារខ្លឹមសារសម្រាប់ត្រៀមកិច្ចប្រជុំ សមាជិកសភាស្រ្តី នៃវេទិកាសភាអាសុី-ប៉ាសុីហ្វិក លើកទី២៧ ដែលមានរបៀបវារៈចំនួន៣គឺ៖
១-វឌ្ឍនភាពឯកសារពាក់ព័ន្ឋរបស់ក្រុមការងារស្រ្តី APPF
២-ភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារ (working groups)
៣-ផ្សេងៗ ។