ការជួសជុល និងថែទាំផ្លូវក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨


បន្តធ្វើការជួសជុល និងថែទាំផ្លូវក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
១.ការងារវាយកំទេចផ្ទះប៉ះពាល់ដីចំណីផ្លូវ និងដាក់លូ ផ្លូវជាតិលេខ៧ ចាប់ពីគ.ម១៣០+០៥០ ដល់ គ.ម១៣០+៥៥០ប្រវែង ៥០០ម សងខាងសរុប ១០០០ម
២.ការងារកៀរកិនបង្ហាប់គ្រួសក្រហម ផ្លូវខេត្តលេខ៣៧៣សេ កំណាត់ទី១ គ.ម៤+៤០០ ដល់ គ.ម៥+១០០
៣. សកម្មភាពការងារផ្លូវជាតិលេខ៨
-ការងារជួសជុលផ្លូវគ្រឹះថ្មចំរុះ DBST ចាប់ពីចន្លោះ គ.ម១៤២+០០០ ដល់ គ.ម១៤៣+០០០
-ការងារចាក់កៅស៊ូ ចាប់ពីចន្លោះគ.ម១៤៥+៥០០
៤. សកម្មភាពការងារផ្លូវខេត្តលេខ៣៧០អា
-ការងារចុះធ្វើសៀវភៅកំណត់ត្រាផ្លូវថ្នល់
-ការងារចាក់កៅស៊ូលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ ចាប់ពីចន្លោះគ.ម ២+៥០០ ដល់ គ.ម ៤+០០០
-បិទចំណាំងផ្លាតម៉ូតូជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។