យុទ្ធនាការជួសជុលជង្ហុក គ្រលុកសម្បុកមាន់ តាមដងផ្លូវសាធារណៈបានចាប់ផ្តើមហើយ


យុទ្ធនាការជួសជុលជង្ហុក (គ្រលុកសម្បុកមាន់) តាមដងផ្លូវសាធារណៈបានចាប់ផ្តើមហើយ!!!

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសកម្មភាពជួសជុលគ្រលុកសំបុកមាន់នៅផ្លូវលេខ៥៥២ ផ្លូវលេខ២៧១ និងផ្លូវលេខ២៧៣ ចុះទៅម្តុំទួលសង្កែ។

សូមបងប្អូនចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានទីតាំងជង្ហុកដែលបងប្អូនឃើញ ដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពបញ្ជាក់នូវទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ផ្លូវ សង្កាត់ និងខណ្ឌឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីក្រុមការងារងាយស្រួលដោះស្រាយជួសជុលជូន។