រាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ចុះហត្ថលេខាត្រីភាគីលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កម្មវិធីការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨


ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង  រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោក ម៉ូរីហ្សូ ប៊ូស៊ី(Maurizio Bussi) នាយកការិយាល័យអង្គការ ILO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងថៃ  លោកស្រី ទេពគឹមវណ្ណារី តំណាងសហជីព និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជា លោកឧកញ៉ា វ៉ាន់ ស៊ូអៀងប្រធានសហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ចុះហត្ថលេខាត្រីភាគីលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កម្មវិធីការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេស កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៦-២០១៨ នៅសណ្ឋាគារអាំងទែកង់ទីណង់តាល់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងជំរុញការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

i-sheng-1

i-sheng-2

i-sheng-3

i-sheng-4