ឯកឧត្តម គឹម ឆៃហៀង អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រីរបស់ជនពិការ តាមរយៈការលើកកម្ពស់កំណើនការងារ


ឯកឧត្តម គឹម ឆៃហៀង អភិបាលរងខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ជនពិការ តាមរយៈការលើកកម្ពស់កំណើនការងារ និងអាជីពសមស្រប សម្រាប់ជនពិការ នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

385

386

387

388