ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី បិទកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការអាស៊ាន ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាលើកទី៧១ នៅខេត្តសៀមរាប


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបិទកិច្ច ប្រជុំអាស៊ាន ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាលើទី៧១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ។

3410

3510

3610

3710