ចំណេះដឹង! តើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានអ្វីពិសេសដូចម្តេច?


រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន នៅខេត្ត-ក្រុង ដែលមានសក្តាដានុពលសេដ្ឋកិច្ច និងការដឹកជញ្ជូន ក្នុងគោលបំណងក្នុងការលើកលើកទឹកចិត្តពន្ធ និងអាករដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងតំបន់។

បន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាល ក៏មានការលើកទឹកចិត្តលើការនាំចូល សម្ភារបរិក្ខារផលិ​ត​កម្ម សម្ភារសាងសង់ ធាតុចូលផលិតកម្ម ត្រូវសម្រេចផ្តល់ជូនដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងតំបន់តាមសំណូមពរ និងគោលការណ៍នៃច្បាប់ដោយសាមីអ្នកវិនិយោគ ក្នុង​តំបន់​នោះត្រូវរៀ​បចំបញ្ជីសម្ភារបរិក្ខារផលិតកម្ម សម្ភារៈសាងសង់ ធាតុចូលផលិតកម្មដែលត្រូវនាំចូល ទាំងនោះ ដាក់ជូន​រដ្ឋបាល​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពិនិត្យ ដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជូននៅនឹងកន្លែង ហើយរដ្ឋបាល តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស​គ្រាន់​តែ​រាយ​ការណ៍ជូនមក គណៈកម្មាធិការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា និងស្ថាប័នគ្រប់គ្រង ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។

សិទ្ធិដែលត្រូវបានទទួលការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសារពើពន្ធ នឹងសម្រេចជូនអ្នកវិនិយោគក្នុងតំបន់ នៅក្នុងវិញ្ញាបនបត្រ​ចុះ​បញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ ដែលនឹងត្រូវចេញជូនអ្នកវិនិយោគក្នុងតំបន់ ស្របតាមច្បាប់ និងអនុក្រឹត្យស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី​វិសោធន​កម្ម​នៃ​ច្បាប់វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាធរមាន៕