សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភលើកទី៣ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ «អនាម័យ និងអាហា រូបត្ថម្ភល្អ ជួយឱ្យកុមារលូតលាស់ល្អ»


សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភលើកទី៣ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ «អនាម័យ និងអាហា រូបត្ថម្ភល្អ ជួយឱ្យកុមារលូតលាស់ល្អ»

40

41

42