នាយកដ្នានស្រ្តីនិងសុខភាពនៃក្រសួងកិច្ចការនារី បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃបញ្ចប់គម្រោងរបស់ខ្លួនស្តីពីការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ នៅក្នុងការថែទាំសុខភាពភ្នែក


នាយកដ្នានស្រ្តីនិងសុខភាពនៃក្រសួងកិច្ចការនារី(កកន) បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃបញ្ចប់គម្រោងរបស់ខ្លួនស្តីពីការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ នៅក្នុងការថែទាំសុខភាពភ្នែក តាមរយៈការបើកសិក្ខាសាលានាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារសោម៉ាទេវី ខេត្តសៀមរាប។សិក្ខាសាលានេះដំណើការបើកក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ពេជ ពិទូរ្យរដ្ឋា អនុរដ្ឋលេខាធិការ កកន និងសិក្ខាកាមចួលរួម៧២នាក់ជាមន្ត្រី មកពីក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសុខាភិបាល និងមន្ទីរខេត្តស្រុករបស់ក្រសួងទាំងពីរក្នុងខេត្តគោលដៅអនុកម្មវិធីទាំង១០ចូលរួមផងដែរ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សិក្ខាសាលានេះឧបត្ថម្ភពីមួលនិធិហ្រ្វេហូឡូ ៕នាយកដ្នានស្រ្តីនិងសុខភាពនៃក្រសួងកិច្ចការនារី(កកន)បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃបញ្ចប់គម្រោងរបស់ខ្លួនស្តីពីការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ នៅក្នុងការថែទាំសុខភាពភ្នែក តាមរយៈការបើកសិក្ខាសាលានាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារសោម៉ាទេវី ខេត្តសៀមរាប។សិក្ខាសាលានេះដំណើការបើកក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ពេជ ពិទូរ្យរដ្ឋា អនុរដ្ឋលេខាធិការ កកន និងសិក្ខាកាមចួលរួម៧២នាក់ជាមន្ត្រី មកពីក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសុខាភិបាល និងមន្ទីរខេត្តស្រុករបស់ក្រសួងទាំងពីរក្នុងខេត្តគោលដៅអនុកម្មវិធីទាំង១០ចូលរួមផងដែរ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សិក្ខាសាលានេះឧបត្ថម្ភពីមួលនិធិហ្រ្វេហូឡូ ៕