ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី វេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្តីពី ការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈ ពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន និងនិស្សិតអ្នកសារព័ត៌មាន


ឯកឧត្ដម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី វេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពី ការផ្សារភ្ជាប់ ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈ ពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន និងនិស្សិតអ្នកសារព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

546

547

548