វីដេអូ៖អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន លើកទឹកចិត្តដល់ស្រ្តី ឱ្យខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាធនធានចូលរួមដឹកនាំ និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសជាតិ ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល