ចៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះសួរសុខទុក្ខ ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង ចំនួន៤គ្រួសារ


នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ លោក កែវ សាវឿន ចៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ មន្រ្តីសង្កាត់ ភូមិ ក្រុមការងារយុវជនបានចុះសួរសុខទុក្ខ ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង ចំនួន៤គ្រួសារ ដោយបានឧបត្ថម្ភ ៖
១- លោកតា ប៊ុន ឃិន អាយុ៨០ឆ្នាំ
២- លោក ហឹុង ហឿង អាយុ៧៦ឆ្នាំ
៣- លោក តា ណុល អាយុ៧៧ឆ្នាំ
៤- លោកតា សាន់ អន អាយុ៧៨ឆ្នាំ
១- ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ប្រធាន ស.ស.
យ.ក រាជធានីភ្នំពេញបានផ្តល់ជូនក្នុងមួ
យគ្រួសារអង្ករ ៣០kg តាមរយៈលោក កែវ សា
វុធ ប្រធាន ស.ស.យ.ក សង្កាត់
២- លោក កែវ សាវឿន បានផ្តល់ជូនផ្តល់ជូន
ថវិកា 20 0000រៀល ៕
Keo Sameoun 13-1-20161 (1)      Keo Sameoun 13-1-20161 (3)
Keo Sameoun 13-1-20161 (4)      Keo Sameoun 13-1-20161 (5)
Keo Sameoun 13-1-20161 (6)      Keo Sameoun 13-1-20161 (8)
Keo Sameoun 13-1-20161 (9)