សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃពុធ ​ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦