សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម៖​​ នៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសលើកទី២ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ខេត្តសៀមរាប ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា