សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អបអរសាទរអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) បានជ្រើសរើសកម្ពុជា ធ្វើជាប្រធានសម្របសម្រួលក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច៣៦ប្រទេស