សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ប្រកាសកំណត់យកភូមិ ចំនួប៤ ក្នុងឃុំពួក​ ស្រុកពួក​ ខេត្តសៀមរាប​ ជាតំបន់ធ្វេីការ​វិនិច្ឆ័យ​ សម្រាប់​ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប​ សូមជម្រាបជូនសេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ប្រកាសកំណត់យកភូមិចំបក់ហែ​ ភូមិគោកថ្មី​ ភូមិអូរតាប្រាក់​ និងភូមិប្រយុទ្ធ​ ឃុំពួក​ ស្រុកពួក​ ខេត្តសៀមរាប​ ជាតំបន់ធ្វេីការ​វិនិច្ឆ័យ​ សម្រាប់​ការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង​ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖