រូបភាព និងវីដេអូភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ញើញចូលរួម ក្នុងពិធីមិទ្ទិញខួបលើកទី៣៨ ទិវាជ័យជំនះ ៧មករា