កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម១៧ចំណុច សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី មកកាន់កម្ពុជា


កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ១៧ចំណុច សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ លោកបណ្ឌិត មហាធា មហាម៉ាត់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល៣ថ្ងៃនេះ។ នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេស ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន ទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុងបង្ហាញដោយក្រសួងការបរទេស៖