សេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន របស់ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ បំភ្លឺតបទៅនឹងទង្វើក្បត់ជាតិ និងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ របស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ បំភ្លឺតបទៅនឹងទង្វើក្បត់ជាតិ

សេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន របស់ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ បំភ្លឺតបទៅនឹងទង្វើក្បត់ជាតិ និងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ របស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Dap_News_Website នៅ ព្រហស្បតិ៍ 17 តុលា 2019