វីដេអូ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធានានូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយទាំងស្រុងពិសេសចំពោះវិនិយោគគិននៅទីក្រុងភ្នំពេញ


វីដេអូ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធានានូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយទាំងស្រុងពិសេសចំពោះវិនិយោគគិននៅទីក្រុងភ្នំពេញ…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 21 តុលា 2019