ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើសំណួរដែលថា ហេតុអីមិនបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងឡាយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស


ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើសំណួរដែលថា ហេតុអីមិនបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងឡាយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 22 តុលា 2019