វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​​​បញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស


កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​​​បញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 23 តុលា 2019