ទិដ្ឋភាព​រួម​នៃវេទិកាអាហារូបត្ថម្ពកុមារសកលប្រចាំឆ្នាំលើកទី២១ នៅ​កម្ពុជា


វេទិកា​សកល​ស្តីពី អាហា​រូបត្ថម្ភកុមារ គឺជា​វេទិកា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែល​ធំជាងគេបំផុត ស្តីពី​ការផ្តល់ អាហារ​នៅ​សាលារៀន នៅ​លើ​ពិភពលោក។ មកទល់ឆ្នាំ២០១៩នេះ វេទិកា​សកល​ស្តីពី​អាហារូបត្ថម្ភ កុមារ ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើងចំនួន២១​លើក និងជាលើកទី១ ដែល​វេទិកា​នេះ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ទ្វីប​អាស៊ី និង​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

០៣​ ធ្នូ​ ២០១៩ | ខេត្តសៀមរាប