សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ តើ EBA គឺជាអ្វី ? ហើយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងអឺរ៉ុប គឺជាអ្វី ?


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ តើ EBA គឺជាអ្វី ? ហើយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា និងអឺរ៉ុប គឺជាអ្វី ?

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 11 ធ្នូ 2019