អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការខកចិ​ត្ដយ៉ាងខ្លាំងក្រោមច្បាប់ស​កលម៉ានីតស្គីរប​ស់អាមេរិក


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការខកចិត្ដយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកំណត់ជ្រើសរើសដោយបំពាននូវជនជាតិកម្ពុជាដែលបម្រើ ការងាររដ្ឋនិងក្នុងផ្នែកឯកជន ក្រោមច្បាប់សកលម៉ានីតស្គីរបស់អាមេរិក។