សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ឆ្នាំ​២០១៩​ កម្ពុជា​លេីវិថី​ នៃមោទនភាពជាតិ​ និង​ ភាព​ជឿជាក់​លើ​អនាគត​របស់​ខ្លួន​


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ឆ្នាំ​២០១៩​ កម្ពុជា​លេីវិថី​ នៃមោទនភាពជាតិ​ និង​ ភាព​ជឿជាក់​លើ​អនាគត​របស់​ខ្លួន​ !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 12 ធ្នូ 2019