បន្តការងារស្តារ និងលើកកម្រិតផ្លូវថ្នល់ក្នុងខេត្តសៀមរាប


មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាប បានបន្តការងារចាក់បេតុងលើផ្លូវខេត្តលេខ ២៦៦C កៀរកិនបង្ហាប់គ្រឹះចាស់ផ្លូវខេត្តលេខ២៦៦F និងធ្វើការជួសជុលស្ពានឈើនៅលើផ្លូវខេត្តលេខ ២៦៤១B កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។