ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី និងកាត់ខ្សែបូសម្ពោធជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីសាលារៀន ជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ


ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី និងកាត់ខ្សែបូសម្ពោធជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។