រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំ និងការកាត់ទម្លាក់ប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្សែនៅលើអាកាសលើកំណាត់ផ្លូវចំនួន ១២ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាប


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំ និងការកាត់ទម្លាក់ប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្សែនៅលើអាកាសលើកំណាត់ផ្លូវចំនួន ១២ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាប។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចមានក្នុងលិខិតខាងក្រោម ៖