រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជំុផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការធានានិរន្តរភាពការងាររដ្ឋបាលនិងការផ្ទេរសេវាក្នុងដំណើរការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុក


កំពង់ឆ្នាំងៈ នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលប្រជំុសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជំុផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការធា
នានិរន្តរភាពការងាររដ្ឋបាលនិងការផ្ទេរសេវាក្នុងដំណើរការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុក។

កិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមស្រ៊ន សំឫទី្ធ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានការចូលពីនាយកនាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត ប្រធានអង្គភាពជុំវិញខេត្ត អភិបាល អភិបាលរងក្រុងស្រុកសរុបចំនួន៦២នាក់។