មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ចុះអនុវត្តការងារថែទាំផ្លូវដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ


នាថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចុះអនុវត្តការងារថែទាំផ្លូវដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ធ្វើការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវខេត្តលេខ ២៦៨អា ត្រង់ PK ៥+០០ ដល់ PK ៦+១០០ និង លុបគ្រលុកសំបុកមាន់ នៅផ្លូវជាតិលេខ ៥៦ ត្រង់ PK ១៣+៥០០ ដល់ PK ១៤+៥០០ ដែលខូចខាតដោយ រថយន្តក្រឡាប់ ដាច់ទ្រូងផ្លូវ ព្រមទាំង ដាំបង្គោលសុវត្ថិភាព នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ៥៦D ។